FAQ

Kiedy się zaczyna i kończy rok szkolny w PSS?

Zajęcia w szkole zaczynają się w pierwszym tygodniu października i kończą się w pierwszym tygodniu czerwca.

W jakim wieku przyjmowane są dzieci do PSS?

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci, które nie później niż w dniu 31 sierpnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego ukończyły 5 lat.

Czy w Szkole działa grupa przedszkolna?

W PSS oferujemy naukę dla dzieci w wieku przedszkolnym - jest to "zerówka".

Kiedy odbywają się zapisy do szkoły?

Zgłoszenie dziecka do szkoły odbywa się przez cały rok. Nalezy wyslac poczta elektroniczna zgłoszenie dziecka podając imię, nazwisko i datę urodzenia. E-mail:  Zgłoszenie dziecka nie jest równoznaczne z wpisem na listę uczniów. Potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły na listę uczniów w danym roku szkolnym zostanie wysłane w  sierpniu, wtedy trzeba uiscic oplate rejestracyjna w wysokości $50.00 (opłata rejestracyjna jest bezzwrotna) Rodzice wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia Polskiej Szkoły Sobotniej?

Zajęcia w PSS odbywają się 20 razy w roku szkolnym, w soboty według ustalonego wcześniej harmonogramu w godzinach 9:00 am do 12:30 pm. Zajęcia odbywają się w budynku znajdującym się na terenie Parafii św. Brata Alberta. W budynku szkolnym znajduje się siedem klas szkolnych. Klasy są wyposażone we wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne, przybory szkolne, jak również księgozbiory dostosowane do wieku uczących się w poszczególnych klasach dzieci.

Czego dzieci uczą się w szkole?

Polska Szkola Sobotnia jest placówka etniczna. Chodzą do niej dzieci, które znajomosc jezyka polskiego wyniosły z domu rodzinnego, a w szkole język ten szlifują oraz poszerzają. W Polskiej Szkole Sobotniej  dzieci w przyjaznej atmosferze poprzez zabawę, poznają język polski w mowie i piśmie.  Poznają kulturę, tradycje i polskie zwyczaje. Przekazujemy dzieciom zasady ortografii, gramatyki i interpunkcji obowiązujące w języku polskim.

W programie szkolnym są również lekcje historii i geografii Polski oraz zajęcia z wybranych zagadnień kultury naszego kraju z uwzględnieniem jej wybitnych przedstawicieli.W ciągu roku szkolnego dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym organizuje różne imprezy dla dzieci o charakterze bardziej ogólnym. Do tradycji należą już odwiedziny Mikołaja, piknik oraz imprezy związane ze świętami narodowymi jak rocznica odzyskania Niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dużym powodzeniem cieszą się Jasełka – przedstawienie wystawiane przez uczniów  PSS podczas tradycyjnej Wigilii Parafialnej. Dzięki różnorodnym i urozmaiconym zajęciom Polskiej Szkoły Sobotniej uczniowie mają szansę zbliżenia się do polskiej tradycji, kultury i historii – do tego, co drogie i bliskie sercu ich Rodziców Dziadków.

W jaki sposób dzieci są przydzielane do klas, w których się uczą?

Dzieci są przydzielane do klas na podstawie wieku i znajomości języka polskiego. Większość dzieci zaczyna naukę od klasy zerowej, a następnie kontynuuje ją w klasach 1-8. Starsze dzieci odbywają krótką rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której oceniana jest ich płynność w mówieniu i czytaniu po polsku. Na tej podstawie wstępnie są przydzielane do najbardziej odpowiedniej klasy na okres próbny. Po jego zakończeniu nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje decyzję o trwałym przydzieleniu do klasy, bądź przeniesieniu do klasy wyższej lub niższej.

Kto opracował program nauczania?

Program nauczania w Szkole Polskiej jest oparty na programie zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej. Metodyka uczenia języka polskiego jako języka drugiego,  wymaga innych zasad nauczania. Dzieci uczące się w naszej szkole otoczone są językiem angielskim, który słyszą i którym posługują się niemal wszędzie – w szkole, w sklepie, w radiu, telewizji, zajęciach pozaszkolnych, kontaktach z rówieśnikami. Musimy pamiętać  że dla naszych dzieci, język angielski szybko staje się językiem dominującym a język polski często występuje jako drugi język.

Kto prowadzi zajęcia w PSS?

Zajęcia prowadzą nauczycielki mające wiele lat doświadczenia w nauczaniu dzieci. Większość ma wyższe wykształcenie polonistyczne lub humanistyczne, a także przygotowanie dydaktyczne. Obecnie w PSS pracuje 12-osobowe grono nauczycielskie. Naszych nauczycieli cechuje ogromne zaangażowanie i radość płynąca z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ile dzieci jest w klasach?

Ilość dzieci w klasie waha się pomiędzy 10 a 12. Zwykle najliczniejsze są klasy najmłodsze, tj. zerówka i klasa pierwsza.

Czy dzieci mają zadawane prace domowe?

Nauka języka polskiego nie różni się od nauki innych przedmiotów i dlatego musi opierać się na pracy w klasie i na pracy w domu. Uczniowie mają zadaną pracę domową, która pozwala im opanować czy też utrwalić materiał poznany na zajęciach w szkole. Dodatkowo warto podkreślić, że sukces dzieci uczących się w naszej szkole zależy w dużej mierze od zaangażowania rodziców, tego na ile pomagają oni swoim dzieciom w nauce i pracach domowych, a przede wszystkim od konsekwentnego używania przez nich języka polskiego w życiu codziennym.

Czy nauka w Szkole Polskiej nie wpływa na zakłócenie nauki w szkole amerykańskiej?

Nauka języka polskiego nie zakłóca nauki w szkole amerykańskiej. Wieloletnie badania z zakresu psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz lingwistyki podkreślają , że dwujęzyczność dzieci wpływa pozytywnie na ich rozwój intelektualny oraz na ogólny poziom inteligencji.

Czy PSS zapewnia uczniom podręczniki do nauki?

Wszyscy uczniowie otrzymają komplet podręczników w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Podręczniki są  wieloletniego użytku i aby obniżyć koszt materiałów dydaktycznych są wypożyczone uczniom na okres roku szkolnego. Czytankę i książkę do historii uczniowie w czerwcu zwracają, ćwiczenia zatrzymują. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole.

Jaka jest roczna oplata za szkole?

$650.00 za 1 dziecko
$1100.00 za 2 dzieci
$1500.00 za 3 dzieci
Płatność za naukę w szkole może być rozłożona na dwie raty, 1 rata przy zapisie dziecka do szkoły, 2 rata do 30 stycznia następnego roku. Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi $50.00 Rodziny nie zapisane do Parafii św. Brata Alberta placa czesne za szkole o $50.00 wyzsze.

Jakie  formy płatności szkoła akceptuje?

Akceptowane przez PSS formy płatności to czeki wystawione na Polish Saturday School oraz gotowka.

Czy PSS wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego?

PSS nie ma prawa wydawać świadectw na drukach zarachowanych tak jak w Polsce. PSS wystawia własne świadectwa, które tak naprawdę mają jedynie wartość pamiątkową dla dziecka.

Czy Szkoła organizuje grupowe dojazdy dla dzieci z jednego rejonu zamieszkania?

Szkoła nie organizuje transportu dzieci do i ze szkoły. Szkoła za zgodą rodziców udostępnia listę adresową i telefoniczną, tak aby rodzice mogli we własnym zakresie zorganizować wspólne dowożenie dzieci z jednego rejonu zamieszkania.

Jakie prace na rzecz Szkoły muszą wykonać rodzice w ciągu roku szkolnego?

Rodzice zapisując dziecko do Szkoły zobowiązują się przepracować na rzecz Szkoły ok. 5 godzin, Szkoła Polska jest organizacją  niedochodową, utrzymującą się wyłącznie z opłat za naukę i dotacji. W celu pokrycia braków budżetowych Zarząd Szkoły Polskiej  organizuje w ciągu roku szkolnego imprezy dochodowe przy których jest niezbędna pomoc rodziców. Przy zapisie dzieci do szkoły  rodzice deklarują w jaką pracę społeczną chcą się zaangażować. Praca społeczna na rzecz Szkoły Polskiej może obejmować: pomoc w  przygotowaniu pikniku szkolnego, pomoc w organizowaniu dodatkowych imprez np. w przedstawieniu Jasełek, wizyty Mikołaja, szukaniu jajek wielkanocnych. Udział w zebraniach dla rodziców oraz aktywne zaangażowanie się w działalność Polskiej Szkoły Sobotniej jest  nieodzowne dla istnienia szkoły.

Jakie procedury PSS stosuje w przypadku kiedy dziecko ulegnie wypadkowi?

W przypadku kiedy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice będą o tym natychmiast powiadomieni. Przy małych obrażeniach, nauczyciel albo kierownik szkoły, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieka nauczyciela do momentu gdy może wrócić do klasy, lub do czasu odbioru przez rodzica. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby ( padaczka, alergia)

Czy w programie PSS odbywają się lekcje katechezy?

Od dnia powstania PSS lekcje katechezy odbywały się w ramach zajęć Polskiej Szkoły Sobotniej. W 2011 roku zostały przeniesione na niedzielę i są prowadzone regularnie w każdą niedzielę od godziny 11:45 am do 12:30 pm. Warunkiem przyjęcia na katechizację jest formalny zapis do parafii oraz wypełnienie formularza. Katechizacją zostaną objęte dzieci od 5 roku życia posługujące się płynnie językiem polskim.

Czy szkoła publikuje wizerunki dzieci dla celów komercyjnych?

PSS nie publikuje wizerunku dzieci dla celów komercyjnych, jak również nie sprzedaje ani nie udostępnia materiałów zawierających dane osobowe. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego rodzice deklarują zgodę lub nie na publikację zdjęcia ucznia dla celów edukacyjnych.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now