Nasza Szkoła

Nasza Szkoła

Witamy na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej (PSS) w San Jose, CA.

PSS powstała w roku 1987  jako organizacja non-profit  (501 (c) 3 i została zarejestrowana u władz stanowych i federalnych  jako legalna i niezależnie działająca organizacja w stanie Kalifornia.

PSS jest organizacją o charakterze stowarzyszenia edukacyjnego; szkoła jest samodzielna i nie podlega żadnej innej instytucji. Ma swoją siedzibę w budynku szkolnym znajdującym się przy parafii Świętego Brata Alberta w San Jose (10250 Clayton Road, San Jose, CA 95127).

Nasza szkoła jest placówką etniczną. Chodzą do niej dzieci, które znajomość języka polskiego wyniosły z domu rodzinnego, a w szkole język ten doskonalą oraz poszerzają.
W naszej szkole dzieci zaczynają naukę od klasy "zerowej”. Aby się do niej zakwalifikować, dziecko musi umieć mówić w języku polskim oraz mieć ukończone pięć lat nie później niż w dniu 31 sierpnia poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.

PSS jest szkołą uzupełniającą i uczęszczanie do niej jest dobrowolne. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października i trwają do czerwca. Ferie świąteczne, zimowe i wiosenne odbywają się zgodnie z kalendarzem San Jose  School District.

Szkoła finansowana jest przede wszystkim z czesnego opłacanego przez Rodziców uczniów, a także funduszy uzyskanych z darowizn prywatnych oraz środków pozyskanych podczas różnych imprez okolicznościowych.

Zajęcia szkolne odbywają się  20 razy w roku  szkolnym, w soboty  ustalone  według harmonogramu, w godzinach 9:00am-12:30pm za wyjątkiem wakacji. W budynku szkolnym mieści się siedem klas szkolnych. Klasy są wyposażone  we wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne, przybory szkolne, jak również księgozbiory dostosowane do wieku uczących się w poszczególnych klasach dzieci.

W PSS kształci się około 100 dzieci w ośmiu przedziałach  wiekowych – od przedszkolaków po klasę 8  szkoły podstawowej.

Obecnie w szkole pracuje 13-osobowe grono nauczycielskie. Większość nauczycieli posiada wykształcenie pedagogiczne, jest więc odpowiednio przygotowana do pracy z dziećmi. Główny nacisk kładziony jest na naukę języka polskiego w mowie i w piśmie. W  programie szkolnym są również lekcje historii i geografii Polski oraz zajęcia z wybranych zagadnień kultury naszego kraju z uwzględnieniem jej wybitnych przedstawicieli.

W ciągu roku szkolnego dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym organizuje różne imprezy dla dzieci o charakterze bardziej ogólnym. Do tradycji należy wizyta św. Mikołaja, piknik oraz imprezy związane ze świętami narodowymi jak rocznice odzyskania niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dużym powodzeniem cieszą się Jasełka – przedstawienie wystawiane przez uczniów  PSS podczas tradycyjnej Wigilii Parafialnej.

Polska Szkoła Sobotnia  funkcjonuje przy polskiej Parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego. Ksiądz proboszcz, ma prawo wymagać, by szkoła założona przy kościele utrzymała swój katolicki charakter zgodny ze szkolnym statutem obowiązującym od założenia szkoły.

Misja Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia pomaga w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i przynależności do narodu polskiego. Staramy się aby dzieci miały świadomość tożsamości narodowej i kulturowej, poprzez znajomość historii, obyczajów i języka polskiego. Mamy ambicje, by nauka w PSS stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty, używając zdobytej wiedzy w przyszłości  do budowania świata bezpiecznego i lepszego dla nas wszystkich. Chcemy być atrakcyjnym miejscem nauki, wykorzystującym metody rozwijające kreatywność i samodzielność uczniów. Chcemy, aby na prawidłowe funkcjonowanie szkoły mieli wpływ wszyscy jej twórcy - nauczyciele, uczniowie, rodzice. Chcemy aby w naszej szkole panowała atmosfera wzajemnej tolerancji i akceptacji. Chcemy aby nauczyciele motywowali uczniów do nauki, do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw a rodzice wspierali wysiłki swoich dzieci. Chcemy aby rodzice uczestniczyli w życiu szkolnym zarówno jako zaproszeni goście jak i współorganizatorzy szkolnych imprez. Chcemy aby Rodzice współtworzyli jakość szkoły i chętnie do niej posyłali swoje dzieci. Nauka w PSS powinna być przyjemna – sobota jest dla dzieci polonijnych dodatkowym dniem nauki szkolnej.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now