Nauczycielki

Nauczycielki w PSS

Praca nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej to tylko "sobotni dodatek" do jego codziennej zawodowej pracy. Jest to zajęcie dla osób mających szczery entuzjazm do zarażania młodych ludzi miłością i szacunkiem do języka i kultury Polski, dla osób kreatywnych, a także wytrwałych w poszukiwaniu metod nauczania w niejednokrotnie zróżnicowanych pod względem umiejętności grupach klasowych.

W wielu sytuacjach praca nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej, staje się nauczaniem języka polskiego jako języka obcego.

Nauka w polskiej szkole nie zwalnia nauczycielek od znajomości języka angielskiego. Dla wielu dzieci język angielski jest językiem podstawowym i posługujemy się nim przy tłumaczeniu zawiłości języka polskiego.

Według prawa w USA, każdy nauczyciel pracujący z dziećmi powinien wykazać się świadectwem niekaralności.

Wynagrodzenie w szkole sobotniej jest minimalne.

Nauczyciele zwolnieni są z opłaty czesnego za pierwsze dziecko uczęszczające do PSS.

Polish Saturday School staff during the annual Christmas celebration.Seven Polish Saturday School teachers

Obowiązki Nauczyciela

 1. Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasie zgodnie z programem nauczania.
 2. Dobór metod nauczania i realizowania programów nauczania w ramach obowiązujących zasad nauczania.
 3. Respektowanie wspólnych ustaleń podejmowanych przez Radę Pedagogiczną.
 4. Sprawiedliwe ocenianie pracy uczniów zgodne z kryteriami ustalonymi na początku roku Szkolnego.
 5. Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka w szkole.
 6. Czynny udział we współorganizowaniu imprez szkolnych.
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w klasie podczas lekcji i przerw.
 8. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
 9. Udostępnienie na stronie internetowej zadania domowego najpóźniej do poniedziałku.
 10. Pozostawienie klasy po zajęciach lekcyjnych w należytym porządku:
 • Zamknięcie okien.
 • Czysta tablica.
 • Zdezynfekowanie stolików i krzeseł.
 • Wyrzucenie smieci
 • Wyłączenie światła.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Polskiej Szkoły Sobotniej w San Jose
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrz szkolnych. Na swoich posiedzeniach, zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład rady wchodzą: Kierownik szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele.

 1. Rada Pedagogiczna jest stalym organem decydującym o wewnętrznym życiu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna współpracuje z kierownikiem szkoły w organizowaniu nauczania, wychowywania i utrzymania prawidłowego życia szkolnego.
 3. Rada Pedagogiczna obraduje w pełnym składzie - obecność członków Rady Pedagogicznej na zebraniu jest obowiązkowa.
 4. Konferencje Rady Pedagogicznej powinny się odbyć przynajmniej cztery razy w roku. (mogą być zwołane w każdej chwili w wypadku istotnej potrzeby)
 5. Przedstawiciel Komitetu rodzicielskiego może być zaproszony na zebranie Rady Pedagogicznej.
 6. Treść Rady Pedagogicznej i protokoły z nich mają character poufny. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ponieważ mogą naruszać dobro osobiste uczniów i rodziców.
 7. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej biorą udzia w imprezach zorganizowanych przez PSS (apeli okolicznościowych, obchodów uroczystosci patriotycznych)
 8. Do zadania Rady Pedagogicznej nalezą:

  • Układanie programu nauczania.
  • Rozwiązanie środków zmierzających do utrzymania prawidłowego życia szkolnego.
  • Opracowanie sposobow zmierzajacych do podnoszenia poziomu nauczania I wychowania
  • Ocena podrecznikow szklonych I pomocy naukowych, oraz opracowanie wnioskow co do ich zmian
  • Zawieszenie ucznia w jego prawach albo o usunieciu ucznia ze szkoly. (w naglych przypadkach prawo to przysluguje kierownikowi szkoly)
  • Klasyfikacje uczniow z przedmiotu, zachowania I przejsciu do klasy nastepnej.
 9. Uchwaly Rady Pedagicznej podejmowane sa wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow
 10. Wolne pozycje nauczycieli uzupelnia Kierownik szkoly w porozumieniu z Rada Pedagogiczna.

Regulamin niniejszy przyjety uchwala RP PSS w San Jose w dniu 6 wrzesnia 2008 i wchodzi w zycie z dniem 6 wrzesnia 2008 roku.

Klasa 0

Magdalena KadluczkaAgnieszka Kazimierczak

Klasa 1

Aneta Monroy


Claudia Groba


Klasa 2

Aneta Wlodarska


Ula Jeznach


Klasa 3

Karolina Szewczyk


Klasa 4

Agnieszka Jarota


Klasa 5

Barbara Valluru


Klasa 6


Iza Patlewicz


Klasa 7

TBD


Klasa 8

TBD


Kierownik Szkoły

contact@psssanjose.org

Magdalena Kadluczka

Notice

Polish Saturday School is a volunteer organization.

All the teachers and administrators are private individuals volunteering their time for the benefit of the children of our community.

Information on the website, including names of individuals and their emails, is solely for the use of registered children and their parents or guardians and may be used only for school programs.

Any other use, including the use of this information for solicitation, is strictly prohibited.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now