Regulamin Ucznia

Obowiązki Ucznia

 1. Przychodzę punktualnie na zajęcia.
 2. Po przerwach ustawiam się przed klasą, czekając na nauczyciela.
 3. W klasie nie jem ani nie żuję gumy.
 4. Nie przynoszę do szkoły telefonu ani zabawek.
 5. Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych.
 6. Dbam o porządek w miejscu w którym przebywam: nie maluję ścian i ławek, nie  śmiecę, nie niszczę pomocy naukowych.
 7. W czasie lekcji nie rozmawiam, nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć, odpowiadam kiedy jestem pytany.
 8. Pamiętam o odrabianiu zadań domowych i przychodzę na zajęcia przygotowany.
 9. Nie opuszczam terenu szkoły w czasie zajęć.
 10. Jestem koleżeński, nie skarże, pomagam w nauce słabszym.
 11. Nie używam brzydkich wyrazów, nie krzyczę, grzecznie zwracam się do innych.
 12. Traktuję wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
 13. Biorę udział w przedstawieniach i imprezach szkolnych.

Prawa Ucznia

 1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej mają prawo być wszyscy, którzy chcą się uczyć języka polskiego bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne w wieku od 5 do 15 lat.
 2. Każdy uczeń ma prawo do traktowania w sposób nie naruszający godności osobistej.
 3. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności.
 4. Uczeń ma zapewnione bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy w klasach oraz na przerwach.
 5. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny jego nauki.

Kary i Dyscyplina

Uczniowie którzy naruszają lub nie przestrzegają regulaminu szkoły podlegają następującym działaniom dyscyplinarnym:

 1.  Uczeń jest upomniany słownie przez Nauczyciela.
 2.  Nauczyciel wysyła list do Rodziców - wezwanie rodziców do szkoły. (udokumentowane i podpisane przez rodziców).
 3. Kierownik szkoły ma prawo czasowego zawieszenia ucznia w prawach ucznia lub skreślenia ucznia z listy w trybie natychmiastowym.

Nagrody

Uczeń może być nagrodzony za osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły przez pochwalę przez nauczyciela lub kierownika.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now