Informacje dla Rodziców

Regulamin Koła Rodziców

 1. Rodzice dzieci zapisanych do PSS zostają automatycznie członkami Koła Rodziców.
 2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.
 3. Wszyscy Rodzice, którzy deklarują uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez PSS zobowiązani są do:

  • Wspierania szkoły w poszerzaniu wiedzy i kultury polskiej u dzieci.
  • Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
  • Uczestnictwa w spotkaniach zwoływanych przez Kierownika Szkoły.
  • Pomocy w organizowaniu imprez szkolnych (2 kawiarenki, wizyta Mikołaja, piknik szkolny, akademie patriotyczne, Parada Talentów).
  • Zapoznawania się z bieżącymi informacjami szkolnymi.
  • Stałego kontaktu z nauczycielem, związanego z postępem nauki dziecka (przed lub po zajęciach).
  • Regularnego i punktualnego uczęszczania dzieci do szkoły.
  • Pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
  • Telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności dziecka.
  • Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
  • Odpowiedzialności finansowej za szkody materialne wyrządzone przez dziecko na terenie szkoły (naprawa lub zakup nowego sprzętu).
  • Uiszczenia opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.
  • Punktualnego odbierania dziecka po skończonych zajęciach szkolnych.
 4. Każdy uczeń po wejściu na teren szkoły powinien być zarejestrowany na liście obecności (skoroszyt na stoliku przed salą #1)
 5. Dzieci mają w szkole 2 przerwy – na pierwszej przerwie podawane są owoce. Druga przerwa jest przeznaczona na drugie śniadanie i dzieci powinny przynieść do szkoły jakiś posiłek / przekąskę.
 6. Dzieciom nie wolno korzystać  z telefonów komórkowych podczas zajęć w PSS.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, skradzione lub zniszczone, przyniesione przez dzieci na zajęcia. Uprasza się o pozostawienie wartościowych przedmiotów w domu.
 8. Każdy uczeń jest chroniony przed wszelką formą agresji.
 9. Lekarstwa mogą być podane dziecku po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem szkoły i wypełnieniu pisemnego pozwolenia rodziców.
 10. Rodzice mogą występować do Kierownika Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 11. Dyżury podczas lunchu oraz uczestnictwo w organizowaniu 2-ch szkolnych kawiarenek są obowiązkowe. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa oraz powiadomienie o nieobecności Kierownika szkoły
Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now